معرفی فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی
51 بازدید
موضوع: سایر
محل مصاحبه : قم ـ دفتر مجله
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه قران سیمای جمهوری اسلامی ایران
تعداد شرکت کننده : 0

در این مصاحبه به معرفی فصلنامه از حیث:

1. تاریخ انتشار 2. ماهیت فصلنامه 3. عنوان فصلنامه 4. اهداف فصلنامه 5. مخاطبین 6. تعداد شماره های منشره 7. شمارگان 8. برنامه های در دست اقدام و ...