جایگاه و اهمیت روزه در اسلام
48 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : تلویزیون ارمنستان
محل مصاحبه : مسجد کبود ایروان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : تلویزیون ارمنستان
تعداد شرکت کننده : 0

در این مصاحبه به تبیین جایگاه و اهمیت روزه در اسلام و نیز بیان برخی از احکام روزه پرداخته شده است.