سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
محقق 
1383/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگی حوزه علمیه 
محقق 
1383/07/01 
ادامه دارد 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی قضا و حقوق اسلامی 
معاون آموزش 
 
 
اداری - اجرایی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدیر آموزش نیمه حضوری 
 
 
اداری - اجرایی 
همکاری 
فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی 
قائم مقام سردبیر 
1389/12/01 
1390/05/01 
علمی اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام وابسته به دبیرخانه خبرگان رهبری 
عضو هیأت علمی 
1389/02/12 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه مطالعات تقریبی 
معاون پژوهش 
1392/01/01 
1393/08/01 
اجرایی ـ علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
مدیر دفتر طرح و برنامه و بودجه 
1393/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
عضو شورای علمی گروه حقوق 
1393/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی ـ علمی 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
عضو شورای سیاستگذاری فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی 
1389/12/01 
ادامه دارد 
علمی 
تدریس 
مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی ساری  
مدرس 
1378/03/05 
1379/03/05 
اخلاق اسلامی 
تدریس 
مرکز آموزش سپاه طرح بصیرت 
مدرس 
1383/07/04 
 
حقوق اساسي تطبيقی 
تدریس 
تبریز 
مدرس 
 
 
درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی 
تدریس 
تهران 
مدرس 
 
 
درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی  
تدریس 
مشهد 
مدرس 
 
 
درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی  
تدریس 
مشهد 
مدرس 
1387/04/12 
 
فلسفه حقوق 
تدریس 
مشهد 
مدرس 
1388/04/13 
 
فلسفه حقوق 
تدریس 
مرکز آموزش عالی بابلسر 
مدرس 
1378/03/05 
1378/03/05 
اخلاق و تربیت اسلامی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها  
پاسخ به سوالات  
1383/07/01 
1387/04/31 
علمى 
همکاری 
مرکز فرهنگی حوزه علمیه  
پاسخ به سوالات 
1383/07/01 
1387/04/31 
علمى 
همکاری 
طرح ولایت دبیران 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
طرح ولایت دبیران تبریز 
استاد 
 
 
تدریس 
تدریس 
مركز آموزش عالي جهاد كشاورزي بابلسر  
مدرس 
1381/07/01 
 
تدريس  
تدریس 
مركز آموزش سپاه طرح بصيرت 
مدرس 
1383/07/01 
 
تدريس  
تدریس 
مرکز آموزش عالي جهاد کشاورزي ساری 
مدرس 
1379/07/02 
1380/07/01 
--- 
تدریس 
مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی بابلسر 
مدرس 
1381/07/01 
 
اخلاق اسلامی